Specjalistyczne oprogramowanie dla firm ...

W zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń zostaną w najbliższym czasie uchylone następujące regulacje prawne :

W zakresie szkolenia NP:
• Dz.U. z 2012 r. poz. 488 - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego(uchylenie z dniem 04-01-2016 r.).

W zakresie szkoleń IP, ID,WDI:
• Dz.U. z 2013 r. poz. 93 - Uzyskiwanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłaty oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawki wynagrodzenia członków komisji(uchylenie z dniem 10-01-2016 r.).
• Dz.U. z 2012 r. poz. 1019 - Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (uchylenie z dniem 25-02-2016 r.).

W zakresie szkoleń EP, ED,WDE:
• Dz.U. z 2012 r. poz. 995 - Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach (uchylenie z dniem 25-02-2016 r.).

W zakresie prowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych zostały wprowadzone następujące regulacje prawne :

W zakresie badania BRO:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2210 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

W zakresie badań jeszcze nie obsługiwanych:
Dz.U. z 2015 r. poz. 451 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. z 2015 r. poz. 522 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności
Dz.U. z 2015 r. poz. 1349 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności

Z dniem 02-02-2016 r. zostanie uchylony:
W zakresie badania CSW:
• Dz.U. z 2009 r. Nr 150 poz. 1215 - Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Z dniem 24 lutego 2015 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej. Jednocześnie przestało obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. .

Z dniem 1 października 2014 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Jednocześnie przestało obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie z dnia 8 marca 2002 r. .